زنان ایران زمین ” ایران من …ایران تو…ایران ما سرزمینی ست که ریشه هایش با وجود زن بزرگ شده و تاریخ مادر بودن را نواخته ست، سرزمینی که درختان اش سر تعظیم به طبیعت فرشتگان اش فرود آورده اند، از تاریج قجر تا به الان دنیا ایران را در کنار ِ زنان ایران زمین اش به مثابه شیر زن بودن شناخته ست، همان زنانی که ستارگان این سرزمین بوده اند. همان زنانی که موسیقی را بر گِردِ این خاک نواخته اند و پرندگان را به اوج برده اند، همان زنانی که نقش جهان بوده اند، زنان ایران زمین و همه مشاغل برای من بزرگترین احترام را دارند دست گرم همه زنان وطن ام را می فشارم و سایه حمایت مردانشان را اگر در کنار این فرشتگان بودند ارج می نهم…نگاه فمنیستی را بر مٌهر این روزها ندارم، بلکه سالها ست زنانی به مانند خود دیده ام که قدم های بزرگی به تنهایی برداشته اند، حال تصمیم دارم تا مجموعه هایم را زین پس به هویت ِ وجودشان دعوت کنم برای دنیایی زیباتر و شادتر…آغازاش با زنان موسیقی دان وطن ام بود تا ریتم قدم هایشان و دستان پٌر مِهرشان که نوا عشق می نوازد، تا صدایشان که آرامش لحظه هاست را به دنیا بار دِگر نشان دهم که زنان ایران زمین من موفق هستند و سربلند….
شیوا شیبانی